Ta đừng tự hào khi ta biết En Ni-nô, cô ấy chưa biết. Xin thưa quý vị, thưa các nhà báo, ta biết thế cũng là phiến diện. Trong nguyên ngữ tiếng TBN, El Nino ở chữ “n” thứ 2, có dấu “ngã” ở bên trên, đọc là “nh”chứ đâu phải “n”.