Dai Ky Nguyen ) Ai đó nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, thực ra không hẳn vậy, rõ ràng tình yêu chính là mồ chôn chính bản thân nó.