Diễn đàn http://deep365.info/ xét vip cho thành viên từ ngày 13/06 -30/6/2015 . Sẽ xét vip vào cuối mỗi ngày.