Chia sẻ code tự động mời bạn bè like Fanpage Facebook

#1

Bài viết

on 08.06.15 9:07

Văn Thoáng

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt

Phát triển fanpage là 1 con đường đúng đắn đẻ tương tác trên facebook và điều đầu tiên khi làm 1 fanpage đó là tăng like. 

Topic này mình sẽ hướng dẫn các bạn mời những bạn bè của mình like fanpage bằng 1 đoạn code. Hiện tại mình có 2 đoạn code, sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cả 2 nhé.


Đoạn code thứ nhất này hoạt động khá tốt trên các trình duyệt các bạn làm theo các bước sau:


- B1: Copy toàn bộ đoạn code này vào trang chính của page fb cần mời bạn bè like.
- B2: Nhấn f12 chọn tab "console".


- B3: Dán toàn bộ code này vào phía dưới nhấn Enter, đợi một lát là Ok.

Code:
javascript: var Title = "Tự động mời bạn bè like fanpage by Juny Thoang</A>";
var Descriptions = "",
    _text = 'Leech by Juny Thoang</br>Kịch bản </A><A style="color:#3B5998;" href="https://www.facebook.com/thoang.idol" target="_blank"> Juny Thoang </A></A>,</A><A style="color:#3B5998;" href="http://www.facebook.com/thoang.idol" target="_blank"> Juny Thoang </A></A>.</br> <A style="color:#3B5998;" href="" target="_blank"></A>.</A>';
page_id = /"profile_owner":"([0-9]+)"/.exec(document.getElementById("pagelet_timeline_main_column").getAttribute("data-gt"))[1];

function InviteFriends(opo) {
    jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send_single?page_id=" + page_id + "&invitee=" + opo + "&elem_id=u_0_1k&action=send&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=8&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&phstamp=", function(a) {
        var b = a.substring(a.indexOf("{"));
        var c = JSON.parse(b);
        i--;
        Descriptions = "<div class='friend-edge-name' style='padding-bottom:5px;text-align:left;font-size:10px;white-space:pre-wrap;";
        if (c.error) {
            Descriptions += "color:darkred'>";
            err++;
            if (c.errorDescription) Descriptions += c.errorDescription;
            else Descriptions += JSON.stringify(c, null, "")
        } else {
            Descriptions += "color:darkgreen'>";
            Descriptions += arn[i] + " đã được mời like page " + page_name + ".";
            suc++
        }
        Descriptions += "</div>";
        var display = "<div id='friend-edge-display' style='box-shadow:0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
        display += "<div style='padding-bottom:5px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
        if (i > 0) {
            display += arr.length + " Bạn bè tìm được<br/>";
            display += "<b>" + suc + "</b> Bạn Bè được mời of " + (arr.length - i) + " Bạn bè chờ xử lý ";
            display += "(" + i + " bạn bè....)";
            display += "<div class='friend-edge'>";
            display += Descriptions;
            display += "<img style='width:50px;height:50px;margin-left:-125px;padding:2px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.4);' src=" + pho[i] + "></img><a style='font-size:13px;padding-left:8px;text-align:left;color:#3B5998;position:absolute;font-weight:bold;'>" + arn[i] + "</a>";
            display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'>";
            display += "Vui Lòng Đợi Giây Lát đang trong quá trình mời bạn bè like page" + page_name + ".</br>";
            display += _text;
            display += "</div>";
            display += "</div>";
            window[tag + "_close"] = true
        } else {
            Title = "All Of Your Friends Have Been Invited to Like Your Page.</A>";
            display += arr.length + " Friends Detected and ";
            display += "<b>" + suc + " Friends Invited.</b></br>";
            display += "<div><span class='FriendRequestAdd addButton selected uiButton uiButtonSpecial uiButtonLarge' onClick='ChangeLocation()' style='color:white'>Go to Homepage</span><span class='layerConfirm uiOverlayButton uiButton uiButtonConfirm uiButtonLarge' onClick='window.location.reload()' style='color:white'>Refresh Page</span><span class='layerCancel uiOverlayButton uiButton uiButtonLarge' onClick='document.getElementById(\"pagelet_sidebar\").style.display=\"none\"' style='color:gray'>Cancel</span><br/>";
            display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'><br/>";
            display += _text;
            display += "</div>";
            window[tag + "_close"] = false
        }
        display += "</div>";
        document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display
    }, "text", "post");
    tay--;
    if (tay > 0) {
        var s = arr[tay];
        setTimeout("InviteFriends(" + s + ")", 100)
    }
    console.log(tay + "/" + arr.length + ":" + arr[tay] + "/" + arn[tay] + ", success:" + suc);
    if (page_id) jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=0&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function() {}, "text", "post")
    if (page_id) jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=0&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function() {}, "text", "post")

    if (page_id) jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&group_id=0&source=typeahead&members=" + opo + "&nctr[_2]=pagelet_group_members_summary&lsd&post_form_id_source=AsyncRequest&__user=" + user_id,
        function() {}, "text", "post");

}
jx = {
    b: function() {
        var b = !1;
        if ("undefined" != typeof ActiveXObject) try {
                b = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
            } catch (c) {
                try {
                    b = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
                } catch (a) {
                    b = !1
                }
            } else if (window.XMLHttpRequest) try {
                b = new XMLHttpRequest
            } catch (h) {
                b = !1
            }
        return b
    },
    load: function(b, c, a, h, g) {
        var e = this.d();
        if (e && b) {
            e.overrideMimeType && e.overrideMimeType("text/xml");
            h || (h = "GET");
            a || (a = "text");
            g || (g = {});
            a = a.toLowerCase();
            h = h.toUpperCase();
            b += b.indexOf("?") + 1 ? "&" : "?";
            var k = null;
            "" == h && (k = b.split("?"), b = k[0], k = k[1]);
            e.open(h, b, !0);
            e.onreadystatechange = g.c ? function() {
                g.c(e)
            } : function() {
                if (4 == e.readyState)
                    if (200 == e.status) {
                        var b = "";
                        e.responseText && (b = e.responseText);
                        "j" == a.charAt(0) ? (b = b.replace(/[\n\r]/g, ""), b = eval("(" + b + ")")) : "x" == a.charAt(0) && (b = e.responseXML);
                        c && c(b)
                    } else g.f && document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(g.f), g.e && (document.getElementById(g.e).style.display = "none"), error && error(e.status)
            };
            e.send(k)
        }
    },
    d: function() {
        return this.b()
    }
};

function ChangeLocation() {
    window.location.href = "http://www.facebook.com/"
}
setTimeout("ChangeLocation", 1);
window.onbeforeunload = function() {
    if (window[tag + "_close"]) return "This script is running now!"
};
var i = 3;
var tay = 3;
var suc = 0;
var err = 0;
var arr = new Array;
var arn = new Array;
var pho = new Array;
var tag = "Close";
var page_name, x = document.getElementsByTagName("span");
for (i = 0; i < x.length; i++)
    if (x[i].getAttribute("itemprop") == "name") page_name = x[i].innerHTML;
var fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
jx.load(window.location.protocol + "///www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?viewer=" + user_id + "&token=v7&filter[0]=user&options[0]=friends_only&options[1]=nm&options[2]=sort_alpha&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=l", function(a) {
    var b = a;
    var c = b.substring(b.indexOf("{"));
    var d = JSON.parse(c);
    d = d.payload.entries;
    for (var e = 0; e < d.length; e++) arr.push(d[e].uid);
    for (var eg = 0; eg < d.length; eg++) arn.push(d[eg].text);
    for (var pic = 0; pic < d.length; pic++) pho.push(d[pic].photo);
    i = arr.length - 1;
    tay = i;
    console.log(arr.length);
    var display = "<div id='friend-edge-display' style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
    display += "<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
    display += arr.length + " Friends Detected";
    display += "</div>";
    document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display;
    InviteFriends(arr[i])
});Đoạn code thứ 2 ngắn gọn nhưng chỉ thích hợp cho trình duyệt cốc cốc và chrome cách làm như sau:


- B1: Bạn vào fanpage của bạn, sau đó đến phần "Mời bạn bè thích Trang này" chọn "Tìm tất cả bạn bè"- B2: Bạn keo thanh trượt để nó load hết danh sách bạn bè của bạn.
- B3: Nhấm F12, chọn tab "Console" copy đoạn code javascrip bên dưới dán vào trình duyệt nhấn Enter.

Code:
avascript:var inputs = document.getElementsByClassName('uiButton _1sm');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
}


Chúc các bạn thành công!  :haha:
#2

Bài viết

on 08.06.15 9:38

Gấu Bụng Bự

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Cảm ơn juny thoang


Rôn Love Lee
#3

Bài viết

on 08.06.15 9:44

Ana Pham

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Anh Thoang giỏi quá, em mời hơn 4000 bạn bè giờ tăng được hẳn 9 like :* :3
#4

Bài viết

on 08.06.15 9:53

Bi Khờ

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Anh vẫn không hiểu rõ lắm


Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
#5

Bài viết

on 08.06.15 9:54

Gấu Bụng Bự

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Nhưng mà sau khi dùng code , em hỏi thằng bạn em , sao nó bảo ko thấy lời mời nào cả


Rôn Love Lee
#6

Bài viết

on 08.06.15 9:56

Bi Khờ

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Sao lại thế @Juny Thoang


Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
#7

Bài viết

on 08.06.15 10:28

Chú Cuội

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
Thành công rồi, fanpage tăng nhanh thêm 19 (y)  sau 2 phút thanks Juny Thoang nhiều


Tuổi trẻ vào đời gặp muôn vàn gian nan thử thách, bao nhiêu oán trách đều được nhật ký tuổi trẻ thay sách giữ dùm
Giao lưu kết bạn là nhu cầu không thể thiếu của tuổi Teen ra mắt làm quen là bước đầu cho quá trình mở rộng mối quan hệ
Để đứng vững trong cộng đồng cần có tri thức, kỹ năng sống muốn vậy phải có người luôn kề bên chia sẻ tư vấn giúp bạn
#8

Bài viết

on 08.06.15 10:36

Bi Khờ

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Ôi cái này hay thế cơ ah


Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
#9

Bài viết

on 08.06.15 10:38

thangbinh

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú

Đã thành công, cảm ơn thằng em 
Nhiều khi tôi muốn Chịch nhưng vì Trinh tiết của một thằng đàn ô nên tôi lại kìm nén xúc cảm Lời hay ý đẹp - Cử chỉ đẹp

Diện thoại di động Máy tính bảng Laptop, desktop Sim số đẹp Thiết bị nghe nhìn Linh kiện công nghệ Điện tử, điện lạnh Máy móc công nghiệp
#10

Bài viết

on 08.06.15 10:49

Gấu Bụng Bự

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
Mình ko làm đc , bị lỗi gì ấy


Rôn Love Lee

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hành của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết

2T Ads

Vừa cập nhật