Loading...

Chia sẻ code tự động mời bạn bè like Fanpage Facebook

#1

on 08.06.15 9:07

avatar

Văn Thoáng

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/hoc-luat-ra-truong-lam-gi/
Sử giả 2T

Phát triển fanpage là 1 con đường đúng đắn đẻ tương tác trên facebook và điều đầu tiên khi làm 1 fanpage đó là tăng like. 

Topic này mình sẽ hướng dẫn các bạn mời những bạn bè của mình like fanpage bằng 1 đoạn code. Hiện tại mình có 2 đoạn code, sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cả 2 nhé.


Đoạn code thứ nhất này hoạt động khá tốt trên các trình duyệt các bạn làm theo các bước sau:


- B1: Copy toàn bộ đoạn code này vào trang chính của page fb cần mời bạn bè like.
- B2: Nhấn f12 chọn tab "console".


- B3: Dán toàn bộ code này vào phía dưới nhấn Enter, đợi một lát là Ok.

Code:
javascript: var Title = "Tự động mời bạn bè like fanpage by Juny Thoang</A>";
var Descriptions = "",
    _text = 'Leech by Juny Thoang</br>Kịch bản </A><A style="color:#3B5998;" href="https://www.facebook.com/thoang.idol" target="_blank"> Juny Thoang </A></A>,</A><A style="color:#3B5998;" href="http://www.facebook.com/thoang.idol" target="_blank"> Juny Thoang </A></A>.</br> <A style="color:#3B5998;" href="" target="_blank"></A>.</A>';
page_id = /"profile_owner":"([0-9]+)"/.exec(document.getElementById("pagelet_timeline_main_column").getAttribute("data-gt"))[1];

function InviteFriends(opo) {
    jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send_single?page_id=" + page_id + "&invitee=" + opo + "&elem_id=u_0_1k&action=send&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=8&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&phstamp=", function(a) {
        var b = a.substring(a.indexOf("{"));
        var c = JSON.parse(b);
        i--;
        Descriptions = "<div class='friend-edge-name' style='padding-bottom:5px;text-align:left;font-size:10px;white-space:pre-wrap;";
        if (c.error) {
            Descriptions += "color:darkred'>";
            err++;
            if (c.errorDescription) Descriptions += c.errorDescription;
            else Descriptions += JSON.stringify(c, null, "")
        } else {
            Descriptions += "color:darkgreen'>";
            Descriptions += arn[i] + " đã được mời like page " + page_name + ".";
            suc++
        }
        Descriptions += "</div>";
        var display = "<div id='friend-edge-display' style='box-shadow:0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
        display += "<div style='padding-bottom:5px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
        if (i > 0) {
            display += arr.length + " Bạn bè tìm được<br/>";
            display += "<b>" + suc + "</b> Bạn Bè được mời of " + (arr.length - i) + " Bạn bè chờ xử lý ";
            display += "(" + i + " bạn bè....)";
            display += "<div class='friend-edge'>";
            display += Descriptions;
            display += "<img style='width:50px;height:50px;margin-left:-125px;padding:2px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.4);' src=" + pho[i] + "></img><a style='font-size:13px;padding-left:8px;text-align:left;color:#3B5998;position:absolute;font-weight:bold;'>" + arn[i] + "</a>";
            display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'>";
            display += "Vui Lòng Đợi Giây Lát đang trong quá trình mời bạn bè like page" + page_name + ".</br>";
            display += _text;
            display += "</div>";
            display += "</div>";
            window[tag + "_close"] = true
        } else {
            Title = "All Of Your Friends Have Been Invited to Like Your Page.</A>";
            display += arr.length + " Friends Detected and ";
            display += "<b>" + suc + " Friends Invited.</b></br>";
            display += "<div><span class='FriendRequestAdd addButton selected uiButton uiButtonSpecial uiButtonLarge' onClick='ChangeLocation()' style='color:white'>Go to Homepage</span><span class='layerConfirm uiOverlayButton uiButton uiButtonConfirm uiButtonLarge' onClick='window.location.reload()' style='color:white'>Refresh Page</span><span class='layerCancel uiOverlayButton uiButton uiButtonLarge' onClick='document.getElementById(\"pagelet_sidebar\").style.display=\"none\"' style='color:gray'>Cancel</span><br/>";
            display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'><br/>";
            display += _text;
            display += "</div>";
            window[tag + "_close"] = false
        }
        display += "</div>";
        document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display
    }, "text", "post");
    tay--;
    if (tay > 0) {
        var s = arr[tay];
        setTimeout("InviteFriends(" + s + ")", 100)
    }
    console.log(tay + "/" + arr.length + ":" + arr[tay] + "/" + arn[tay] + ", success:" + suc);
    if (page_id) jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=0&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function() {}, "text", "post")
    if (page_id) jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems=%7B%22" + opo + "%22%3A1%7D&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=0&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function() {}, "text", "post")

    if (page_id) jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&group_id=0&source=typeahead&members=" + opo + "&nctr[_2]=pagelet_group_members_summary&lsd&post_form_id_source=AsyncRequest&__user=" + user_id,
        function() {}, "text", "post");

}
jx = {
    b: function() {
        var b = !1;
        if ("undefined" != typeof ActiveXObject) try {
                b = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
            } catch (c) {
                try {
                    b = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
                } catch (a) {
                    b = !1
                }
            } else if (window.XMLHttpRequest) try {
                b = new XMLHttpRequest
            } catch (h) {
                b = !1
            }
        return b
    },
    load: function(b, c, a, h, g) {
        var e = this.d();
        if (e && b) {
            e.overrideMimeType && e.overrideMimeType("text/xml");
            h || (h = "GET");
            a || (a = "text");
            g || (g = {});
            a = a.toLowerCase();
            h = h.toUpperCase();
            b += b.indexOf("?") + 1 ? "&" : "?";
            var k = null;
            "" == h && (k = b.split("?"), b = k[0], k = k[1]);
            e.open(h, b, !0);
            e.onreadystatechange = g.c ? function() {
                g.c(e)
            } : function() {
                if (4 == e.readyState)
                    if (200 == e.status) {
                        var b = "";
                        e.responseText && (b = e.responseText);
                        "j" == a.charAt(0) ? (b = b.replace(/[\n\r]/g, ""), b = eval("(" + b + ")")) : "x" == a.charAt(0) && (b = e.responseXML);
                        c && c(b)
                    } else g.f && document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(g.f), g.e && (document.getElementById(g.e).style.display = "none"), error && error(e.status)
            };
            e.send(k)
        }
    },
    d: function() {
        return this.b()
    }
};

function ChangeLocation() {
    window.location.href = "http://www.facebook.com/"
}
setTimeout("ChangeLocation", 1);
window.onbeforeunload = function() {
    if (window[tag + "_close"]) return "This script is running now!"
};
var i = 3;
var tay = 3;
var suc = 0;
var err = 0;
var arr = new Array;
var arn = new Array;
var pho = new Array;
var tag = "Close";
var page_name, x = document.getElementsByTagName("span");
for (i = 0; i < x.length; i++)
    if (x[i].getAttribute("itemprop") == "name") page_name = x[i].innerHTML;
var fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
jx.load(window.location.protocol + "///www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?viewer=" + user_id + "&token=v7&filter[0]=user&options[0]=friends_only&options[1]=nm&options[2]=sort_alpha&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=l", function(a) {
    var b = a;
    var c = b.substring(b.indexOf("{"));
    var d = JSON.parse(c);
    d = d.payload.entries;
    for (var e = 0; e < d.length; e++) arr.push(d[e].uid);
    for (var eg = 0; eg < d.length; eg++) arn.push(d[eg].text);
    for (var pic = 0; pic < d.length; pic++) pho.push(d[pic].photo);
    i = arr.length - 1;
    tay = i;
    console.log(arr.length);
    var display = "<div id='friend-edge-display' style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
    display += "<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
    display += arr.length + " Friends Detected";
    display += "</div>";
    document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML = display;
    InviteFriends(arr[i])
});Đoạn code thứ 2 ngắn gọn nhưng chỉ thích hợp cho trình duyệt cốc cốc và chrome cách làm như sau:


- B1: Bạn vào fanpage của bạn, sau đó đến phần "Mời bạn bè thích Trang này" chọn "Tìm tất cả bạn bè"- B2: Bạn keo thanh trượt để nó load hết danh sách bạn bè của bạn.
- B3: Nhấm F12, chọn tab "Console" copy đoạn code javascrip bên dưới dán vào trình duyệt nhấn Enter.

Code:
avascript:var inputs = document.getElementsByClassName('uiButton _1sm');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
}


Chúc các bạn thành công!  :haha:
#2

on 08.06.15 9:38

avatar

Gấu Bụng Bự

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/f13-forum
Thành viên Danh Giá
Cảm ơn juny thoang
#3

on 08.06.15 9:44

avatar

Ana Pham

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/
Thành viên Danh Giá
Anh Thoang giỏi quá, em mời hơn 4000 bạn bè giờ tăng được hẳn 9 like :* :3
#4

on 08.06.15 9:53

avatar

Bi Khờ

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/f19-forum
Thành viên Danh Giá
Anh vẫn không hiểu rõ lắm


Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
#5

on 08.06.15 9:54

avatar

Gấu Bụng Bự

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/f13-forum
Thành viên Danh Giá
Nhưng mà sau khi dùng code , em hỏi thằng bạn em , sao nó bảo ko thấy lời mời nào cả
#6

on 08.06.15 9:56

avatar

Bi Khờ

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/f19-forum
Thành viên Danh Giá
Sao lại thế @Juny Thoang


Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
#7

on 08.06.15 10:28

avatar

Chú Cuội

Thành viên Lòng Cốt
http://www.tuoitrevn.net/f62-forum
Thành viên Lòng Cốt
Thành công rồi, fanpage tăng nhanh thêm 19 (y)  sau 2 phút thanks Juny Thoang nhiều
#8

on 08.06.15 10:36

avatar

Bi Khờ

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/f19-forum
Thành viên Danh Giá
Ôi cái này hay thế cơ ah


Ta biết rằng cố quên lòng sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên
:b08: :b07: :b09:
#9

on 08.06.15 10:38

avatar

thangbinh

Thành viên Lòng Cốt
http://www.thoang.net/f8-ky-nang-song
Thành viên Lòng Cốt

Đã thành công, cảm ơn thằng em 
Sanchoisv.com => Nơi chia sẽ, thảo luận về các vấn đề liên quan đến sinh viên, là sân chơi dành cho các bạn trẻ ham học hỏi và năng động
#10

on 08.06.15 10:49

avatar

Gấu Bụng Bự

Thành viên Danh Giá
http://raovat.tuoitrevn.net/f13-forum
Thành viên Danh Giá
Mình ko làm đc , bị lỗi gì ấy
#11

Sponsored content


Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...