Tiếp tục có cả trăm ý kiến bạn đọc phản hồi câu chuyện 6.200 người đánh nhau dịp tết. Bạn đọc cho rằng lỗi tại bia rượu, các game bạo lực và tại cả tinh thần thượng tôn pháp luật chưa nghiêm...