Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng; tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng do FPT Telecom cung cấp...