Ở một chừng mực nào đấy, việc bị hỏi về điểm yếu cũng có thể là cơ hội vàng để bạn chứng tỏ kĩ năng. Sử dụng nó như cơ hội để nói về điểm mạnh của bạn, chứ không phải là điểm yếu nữa.