Rất nhiều người sau khi biết được hoàn cảnh của hai cụ thông qua mạng xã hội đã đến tận nơi giúp đỡ.