Loading...

Kỹ năng sống: Thành lập công ty cổ phần tại Hồ Chí Minh

#1

on 28.11.17 16:13

avatar

Nhi Maruco

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Quy trình thành lập công ty cổ phần gồm những bước gì? Thủ tục ra sao? Sau đây chúng tôi xin đưa ra một số nội dung tham khảo sau: http://achaulaw.com/thanh-lap-cong-ty-tron-goi/
Như chúng ta thấy, hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp được thành lập dưới dạng công ty cổ phần. Và các công ty cổ phần này hầu hết ngày càng phát triển mạnh mẽ và  tồn tại khá bền vững. Vậy làm thế nào để thành lập một công ty cổ phần, chúng ta cần nghiên cứu vấn đề “Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty Cổ Phần”.

[size=30]Khái niệm về công ty cổ phần.[/size]

Trước hết chúng ta cần hiểu “Công ty cổ phần là gì?”. Để trả lời câu hỏi này, cũng như để có một khái niệm chính xác về công ty cổ phần tại khoản 1 điều 110 luật doanh nghiệp năm 2014, đã quy định rõ Công ty cổ  phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.


Bên cạnh đó, Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.Với định nghĩa như trên, nó cũng chính là những đặc điểm giúp chúng ta phân biệt được công ty cổ phần với các doanh nghiệp khác.
Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp, hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân và tổ chức sở hữu một phần hay nhiều cổ phần được gọi là cổ đông. Và các cổ đông sẽ được công ty cổ phần cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy chứng nhận đó được gọi là cổ phiếu. Điều này cũng cho thấy sự khác biệt giữa CTCP với các doanh nghiệp khác, bởi chỉ có CTCP mới được phát hành cổ phiếu.

[size=30]Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần.[/size]

Để thành lập công ty cổ phần. Các cá nhân, tổ chức cần thực hiện đúng trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư 2014 và một số văn bản pháp luật liên quan khác như: Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp…..
Căn cứ theo quy định định pháp luật, trình tự thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiêp

Tại điều 23 luật doanh nghiệp 2014, quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm:
[list="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-right: 0px; padding-left: 1em; text-indent: -1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: \"Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

[*]Điều lệ công ty.

[*]Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

[*]Bản sao các giấy tờ sau đây:

[/list]

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.


Đối với bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần, yêu cầu phải có đầy đủ các giấy tờ trên, nếu thiếu một trong các giấy tờ trên việc đăng ký sẽ khó khăn và mất thời gian cho các doanh nghiệp. Và trong các giấy tờ yêu cầu đầy đủ các thông tin do pháp luật quy định, theo đó:
Đối với giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần phải đảm nội dung đầy đủ các thông tin cơ bản của công ty:

 • Tên doanh nghiệp.

 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

 • Ngành, nghề kinh doanh.

 • Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

 • Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

 • Thông tin đăng ký thuế.

 • Số lượng lao động.

 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.


Đối với điều lệ công ty, yêu cầu phải ghi rõ những thông tin cơ bản của công ty, đồng thời quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các thành viên và các quy định trong công ty do công ty quy định, pgair phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời với điều lệ khi đăng ký công ty cổ phần, cần phải có họ, tên và chữ ký xác nhận của cổ đông sáng lập là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức. Nhằm để xác nhận những điều lệ trên là đúng, chính xác do chính công ty soạn thảo.
Đối với danh sách cổ đông sáng lập, pháp luạt yêu cầu cần có đầy đủ thông tin cơ bản cổ đông, ghi rõ số lượng, giá trị, tỷ lệ, loại cổ phần mà cổ đông đóng góp. Và cần có đầy đủ chữ ký của từng cổ đông trong danh sách cổ đông sáng lập.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cá nhân, hoặc tổ chức sẽ nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể  là phòng đăng ký kinh doanh Sở KH & ĐT tại nơi mà Doanh nghiệp đăng ký Trụ sở chính,
          Ví dụ:  như công ty cổ phần thành lập, có trụ sở chính tại Hà Nội, thì việc nộp hồ sơ đăng ký  tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT tại Hà Nội
>> xem chi tiết:  các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh  nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được coi là hợp lệ và doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật doanh nghiệp 2014.

 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.


Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, và thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nhận giấy kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến phòng kinh doanh để lấy giấy kết quả giải quyết hồ sơ.  Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận phải mang các giấy tờ sau:
[list="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; padding-right: 0px; padding-left: 1em; text-indent: -1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: \"Open Sans", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

[*]Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân ( Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.  Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo :

[/list]

 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.


Như vậy, sau khi xem xét, nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Lúc này Công ty Cổ phần đã được thành lập và được phép hoạt động kinh doanh theo đúng nghành nghề đã đăng ký.
Để có thể hoàn thành hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên một cách nhanh gọn, an toàn pháp lý, hiệu quả bạn hãy liên hệ ngay đến CÔNG TY LUẬT Á CHÂU để được tư vấn miễn phí và tham khảo thêm các gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói giá rẻ.
Mọi thắc mắc về thủ tục thành lập công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline: 1900.6250
Website: achaulaw.com
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...